Κριτήρια Παραπομπής

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΜΕΘΕ

  • Έγκαυμα έκτασης >20% ή >10% Γ ‘ Βαθμού.
  • Έγκαυμα με συνυπάρχον εισπνευστικό έγκαυμα.
  • Χημικά εγκαύματα > 5% ( ΠΡΟΣΟΧΗ για έγκαυμα >1% με Υδροφθορικό οξύ HF)
  • Ηλεκτρικά εγκαύματα, έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία, κρυοπαγήματα.
  • Έγκαυμα στο πρόσωπο, στην άκρα χείρα, στον άκρο πόδα, στα γεννητικά όργανα, στο περίνεο.
  • Εγκαύματα πάνω από αρθρώσεις και καμπτικές επιφάνειες.
  • Κυκλοτερή εγκαύματα σε άκρα μέλη ή στον λαιμό.
  • Εγκυμονούσες γυναίκες με εγκαύματα.
  • Πολυτραυματίες με εγκαύματα, ειδικά όταν το έγκαυμα αποτελεί τον κύριο παράγοντα αύξησης της θνησιμότητας του ασθενούς σε σχέση με τις συνυπάρχουσες κακώσεις.
  • Εγκαύματα σε ασθενείς με συνυπάρχουσες παθήσεις που θα επιδράσουν στην αντιμετώπιση και επούλωση των εγκαυμάτων.