Τμήμα Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

E-mail τμήματος: anosologiko.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313307254, 2313307228

Ιατρικό προσωπικό

Προïστάμενος ιατρός: Ευγενία Κατσιμπουρλιά, Επιμ. Α΄ ΕΣΥ Ιατρ. Βιοπαθολογίας
E-mail: ekatsimpourlia.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr
Τηλέφωνo επικοινωνίας: 2313307894
Kωνσταντίνος Σισμάνης, Διευθ. ΕΣΥ Ιατρ. Βιοπαθολογίας
E-mail: sismanisk.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr
Τηλέφωνo επικοινωνίας: 2313307228

Παραϊατρικό προσωπικό

Τεχνολόγοι

 • Κικιδάκη Βιολέττα
 • Τσούφη Κυριακή
 • Λιάκα Αλεξάνδρα
 • Ελευθέρογλου Μαρία

Παρασκευαστές

 • Κώτση Αναστασία
 • Τσιαούση Χρυσαυγή
 • Κιοσέογλου Θεοδώρα

Διενεργούμενες εξετάσεις στο Τμήμα ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ – ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣΔοκιμασία ιντερφερόνης-γ (IFN-γ) για διάγνωση λανθάνουσας φυματιώδους λοίμωξης (QUANTIFERON -TB Gold Plus Elisa)
Ανοσολογική εργαστηριακή ανάλυση βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος (ΒΑL),
αίματος, πλευριτικού υγρού και άλλων βιολογικών υγρών
(ανοσοφαινότυποι υποπληθυσμών λεμφοκυττάρων – Κυτταρομετρία ροής)
Ανοσολογική διαγνωστική διερεύνηση νοσημάτων
Πιο αναλυτικά:

 • Ποσοτικός προσδιορισμός πρωτεϊνών με ποικίλη κλινική σημασία (δείκτες φλεγμονής, αιμόλυσης, ανοσοανεπάρκειας, αυτοανοσίας κ.ά) (νεφελομετρία)
  -CRP, ρευµατοειδής παράγων, α1-αντιθρυψίνη, απτοσφαιρίνη, ποσοτικός προσδιορισμός C3, C4, ΑSTO
 • Διερεύνηση μονοκλωνικών γαμμαπαθειών
  -Ποσοτικός προσδιορισμός IgA, IgG, IgM ανοσοσφαιρινών ορού (νεφελομετρία)
  -Ποσοτικός προσδιορισμός IgE ανοσοσφαιρίνης ορού (ELISA )
  -Ποσοτικός προσδιορισμός κ και λ ελαφρών αλύσων ορού (νεφελομετρία)
  -Ποσοτικός προσδιορισμός ελεύθερων κ και λ και ούρων(FREE κ, FREE λ, FREE κ/ FREE λ RATIO)
  -β2 Μικροσφαιρίνη ορού (νεφελομετρία)
  -Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού – ούρων ( Capillary zone electrophoresis )
  -Ανοσοαφαίρεση πρωτεϊνών ορού (Capillary zone immunotyping)
  -Έλεγχος κρυοσφαιρινών (ποιοτική μέθοδος)
 • Διερεύνηση αυτοάνοσων διαταραχών με προσδιορισμό αυτοαντισωμάτων
  -Αντιπυρηνικά αντισώματα (ΑΝΑ) ( έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF) )
  -Αντισώματα έναντι διπλής έλικας DNA (Anti-dsDNA) (έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF) )
  -Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (AMA) (έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF) )
  -Αντισώματα έναντι λείων μυϊκών ινών (ASMA) (έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF) )
  -Αντιτοιχωματικά αντισώματα στομάχου (APCA) (έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF) )
  -Αντιμικροσωμιακά αντισώματα νεφρού-ήπατος (LKM1)(έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF) )
  -Αντισώματα έναντι διαλυτών αντιγόνων του πυρήνα : anti-Rο/SS-A , anti -Lα/SS-B, anti-Sm, anti -Scl-70, anti- RNP, anti -Jo-1(ELISA)
  -Αντισώματα έναντι καρδιολιπίνης (AC IgG, AC IgM) (ELISA)
  -Αντισώματα έναντι του κυτταροπλάσματος των ουδετεροφίλων (anti-MPO, p-ANCA & anti-PR3, c-ANCA) (ELISA)
  -Αντισώματα έναντι κυκλικών κιτρουλινοποιημένων πεπτιδίων (anti-CCP) (CMIA)
  -Αντιθυρεοειδικά αντισώματα (ATA – anti TG, anti TPO) (CMIA)
 • Προσδιορισμός καρκινικών δεικτών
  -CEA, AFP, CA 19-9, CA 15-3, CA 125 (CMIA)
 • Ανίχνευση Ag, Ab και προσδιορισμός ιïκού φορτίου ΗΒV-DNA, HCV-RNA για τη διαγνωστική διερεύνηση και παρακολούθηση των ηπατιτίδων B και C (CMIA-REAL TIME PCR)
 • Ανίχνευση Ab για τη διαγνωστική διερεύνηση και παρακολούθηση της ηπατίτιδας Α ( CMIA)
 • Ανίχνευση Ag, Αb για τη διαγνωστική διερεύνηση ΗΙV λοίμωξης HIV Ag/Αb combo ( CMIA )
 • Ανίχνευση Ab για τη διαγνωστική διερεύνηση της ΗΤLV I/II λοίμωξης ( CMIA)
 • Προσδιορισμός αντισωμάτων IgG, IgM έναντι κυτταρομεγαλοïού (CMV), Εpstein Barr (EBV) και Toxoplasma gondii (CMIA)
 • Προσδιορισμός αντισωμάτων IgG, IgM έναντι του ιού της ιλαράς (ELISA)
 • Προσδιορισμός αντισωμάτων IgG, IgM, IgA έναντι των αδενοϊών, των HSV Ι-ΙΙ, του ιού του αναπνευστικού συγκυτίου (RSV), του μυκοπλάσματος πνευμονίας, του εχινoκόκκου, του ιού Coxsackie κ.ά. (ELISA)
 • Προσδιορισμός αντισωμάτων με συγκολλητινοαντιδράσεις
  -Widal (anti-Salmonella typhi O, anti- Salmonella typhi H, anti-Salmonella paratyphi A (somatic), anti-Salmonella paratyphi B(somatic) )
  -Wright (anti-Brucella abortus, anti-Brucella melitensis)
  -RPR