Α΄ Ορθοπαιδική Πανεπιστημιακή Κλινική

1. Η Α’ Ορθοπαιδική Κλινική του ΑΠΘ έχει ως σκοπό:

Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Ιατρικής Σχολής, καθώς και των άλλων Σχολών και Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας της Κλινικής όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης απόφασης.

 • Την εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών.
 • Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με νοσήματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα της Κλινικής.
 • Την εκτέλεση κλινικών, πειραματικών και ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και την αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων.
 • Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για την πραγματοποίηση ερευνών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικών δραστηριοτήτων συναφών με τα επιστημονικά αντικείμενα της κλινικής.
 • Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της κλινικής, των υπολοίπων κλινικών του νοσοκομείου αλλά και άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων όπως και ιατρών της ειδικότητας της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας, αλλά και άλλων ιατρών άλλων ειδικοτήτων.

2. Το έργο της Κλινικής διακρίνεται σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κλινικό.

Α. Το εκπαιδευτικό περιλαμβάνει

 • Την εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής. Η εκπαίδευση των φοιτητών είναι θεωρητική και πρακτική και επιτελείται από τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού της Κλινικής. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει την παρακολούθηση μαθημάτων, διαλέξεων, σεμιναρίων, την παρακολούθηση ενδιαφερουσών περιπτώσεων ασθενών και τη βιβλιογραφική ενημέρωση. Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει την άσκηση των φοιτητών τόσο στην εκτίμηση πασχόντων ορθοπαιδικών ασθενών όσο και στην εφαρμογή ιατρικών πράξεων και τεχνικών επί των ασθενών εντός της Κλινικής.
 • Την εκπαίδευση των ειδικευομένων γιατρών για την απόκτηση της ειδικότητας ή της εξειδίκευση σ’ αυτήν. Διακρίνεται σε θεωρητική και πρακτική. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει μαθήματα στα οποία διδάσκονται θέματα Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, φροντιστηριακά μαθήματα, βιβλιογραφική ενημέρωση, παρουσιάσεις και συζητήσεις επί ενδιαφερουσών περιπτώσεων με τη συμμετοχή όλων των ιατρών της κλινικής και των φοιτητών. Επίσης η θεωρητική εκπαίδευση εμπλουτίζεται με τη συμμετοχή των ιατρών στα σεμινάρια, στρόγγυλες τράπεζες, συνέδρια και λοιπές επιστημονικές εκδηλώσεις που οργανώνει η κλινική Η πρακτική εκπαίδευση περιλαμβάνει την εκτίμηση, παρακολούθηση και θεραπεία των ασθενών συμμετοχή των εξειδικευομένων σε όλες τις πρακτικές επεμβατικές και μη μεθόδους θεραπείας, στην εφαρμογή νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων, καθώς και στην απόκτηση πείρας στο γνωστικό αντικείμενο της ύλης της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας.
 • Την εκπαίδευση ιατρών ή άλλων επιστημόνων στα πλαίσια της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών ή άλλων επιστημονικών εργασιών, μετά από απόφαση της Ιατρικής Σχολής.
 • Την εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών Ορθοπαιδικής και άλλων ειδικοτήτων στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.
 • Την εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου και άλλων Νοσοκομείων και των φοιτητών νοσηλευτικών τμημάτων A.E.I., σε συνεργασία με το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής και τις αντίστοιχες νοσηλευτικές σχολές.

Β.Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει:

Την εκτέλεση και δημοσίευση κλινικών και πειραματικών μελετών από τα μέλη ΔΕΠ της οικείας κλινικής αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές καθώς και πρωτότυπων διδακτορικών διατριβών. Αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της κλινικής, γίνεται με την επίβλεψη του διευθυντή και με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των διαφόρων νόσων της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας και των γνωστικών αντικειμένων της και με τελικό στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης στους ασθενείς.

Γ. Το κλινικό έργο περιλαμβάνει:

Την κλινική διάγνωση, την παρακλινική διερεύνηση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και τη συνολική φροντίδα των ασθενών που νοσηλεύονται στην οικεία κλινική και στις μονάδες της ή παρακολουθούνται στα εξωτερικά ιατρεία. Τα μέλη ΔΕΠ και οι λοιποί ιατροί της κλινικής συνοδευόμενοι από τους ειδικευόμενους ιατρούς και ομάδα φοιτητών επισκέπτονται τους ασθενείς για ενημέρωση, συμπλήρωση, αλλαγή ή διακοπή νοσηλείας ή παραγγελία για εργαστηριακές και λοιπές εξετάσεις. Στις επισκέψεις αυτές, στις οποίες παρίσταται και ο διευθυντής, συζητούνται διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα ενδιαφερουσών περιπτώσεων ασθενών.

Στην Κλινική λειτουργούν οι παρακάτω Μονάδες-Τμήματα:

 • Μονάδα Σπονδυλικής Στήλης
 • Μονάδα Χειρουργικής ‘Ανω ‘Ακρου και Μικροχειρουργικής
 • Μονάδα Αθλητικών Κακώσεων
 • Μονάδα Χειρουργικής Ώμου – Αγκώνα
 • Μονάδα Επανορθωτικής Χειρουργικής Μεγάλων Οστών και Αρθρώσεων
 • Μονάδα Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών
 • Μονάδα Ορθοπαιδικών Λοιμώξεων

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Στην Ορθοπαιδική Κλινική λειτουργούν τα εξής Εξωτερικά Ιατρεία

ΔΕΥΤΕΡΑ


 • Επανορθωτικής Χειρουργικής παθήσεων κακώσεων  Ισχίου – Γόνατος Πυέλου.
  Υπεύθυνος: Χαλίδης Βύρων, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΑΠΘ
 • Γενικό Ιατρείο Ορθοπαιδικής, Ενδομυελικών Ηλώσεων και Οστεοπόρωσης.
  Υπεύθυνος: Αγαθαγγελίδης Φίλων, Επιμελητής Β΄

ΤΡΙΤΗ


 • Ιατρείο Χειρουργικής Χεριού.
  Υπεύθυνος: Γκιβίσης Παναγιώτης, Διευθυντής Ορθοπαιδικής
  Κλινικός συνεργάτης: Επιμελήτρια Β’ Πασχαλιά Αθανασιάδου
 • Ιατρείο Παθήσεων Καταγμάτων Άνω Άκρου
  Υπεύθυνος: Νικόλαος – Πλάτων Σαχίνης, Επιμελητής Β’ Ορθοπαιδικής

ΤΕΤΑΡΤΗ


 • Α Γενικό Ιατρείο Ορθοπαιδικής.
  Υπεύθυνος:Χατζηλιάδης Γεώργιος, Επιμελητής Α’
 • Β Γενικό Ιατρείο Ορθοπαιδικής.
  Υπεύθυνος: Ταγκαλίδης Λάζαρος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΑΠΘ

ΠΕΜΠΤΗ


 • Α Ιατρείο Παθήσεων Σπονδυλική΄ς Στήλης.
  Υπεύθυνος: Νικόλαος Παπαδάκης, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΑΠΘ
 • Β1 Ιατρείο Κακώσεων και Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης.
  Υπεύθυνος: Σαμολαδάς Ευθύμιος, Λέκτορας Ορθοπαιδικής
 • Β2 Ιατρείο Αθλητικών Κακώσεων και Εργοφυσιολογίας.
 • Υπεύθυνος: Γαλάνης Νικηφόρος , Καθηγητής Ορθοπαιδικής                                                   

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


 • Ιατρείο Παθήσεων και Κακώσεων Ποδοκνημικής.
  Υπεύθυνος: Πέττας Αντώνιος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΑΠΘ
 • Ιατρείο Χειρουργικής Ώμου.
  Υπεύθυνος: Σινωπίδης Χρήστος , Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΑΠΘ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α’ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διευθυντής

Παναγιώτης Γκιβίσης, Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ
(τηλ: 2313307681)

Στην Α’ Ορθοπαιδική Κλινική υπάρχουν 10 θέσεις άσκησης στην Ορθοπαιδική Ειδικότητα.

 

Επιμελητές ΕΣΥ

Γεώργιος Χατζηλιάδης, Επιμελητής Α΄ Ορθοπαιδικής

Δρ. Φίλων Αγαθαγγελίδης, Επιμελητής Β΄ Ορθοπαιδικής

Δρ. Νικόλαος – Πλάτων Σαχίνης, Επιμελητής Β΄ Ορθοπαιδικής

Πασχαλιά Αθανασιάδου, Επιμελήτρια Β΄ Ορθοπαιδικής

 

Μέλη ΔΕΠ με σύμβαση – Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Δρ. Βύρων Χαλίδης, Ορθοπαιδικός Χειρούργος

Δρ. Χρήστος Σινωπίδης, Ορθοπαιδικός Χειρούργος

Δρ. Αντώνιος Πέττας, Ορθοπαιδικός Χειρούργος

Νικόλαος Παπαδάκης, Ορθοπαιδικός Χειρούργος

Λάζαρος Ταγκαλίδης, Ορθοπαιδικός Χειρούργος

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Έκτορας Κεσσίδης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Σάφα Σερίφ, Επιμελητής Ορθοπαιδικής ΓΠΝ Κομοτηνής

Δημήτριος Κάτσακας, Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Δημήτριος Ζεμαδάνης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Χρυσή Τσιούρη, Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Στέφανος Φαρφάρας, Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Ελλάδα Παπαδογεώργου, Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Λαμπρινή Κατρανίτσα Επιπυραγός ΥΙ Πυροσβεστικού Σώματος ,Ορθοπαιδικός Χειρουργός

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προϊσταμένη

Άιτα Χριστίνα (2313307685)

7 Νοσηλεύτριες ΤΕ ( 5 Νοσηλευτικό και 2 Προϊσταμένη + Αναπληρώτρια)
3 Νοσηλεύτριες ΔΕ