Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

 1. Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Με την με αρ. πρωτ. 2093/16.05.2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027», με προϋπολογισμό 7.888.508,65 € (Κωδ. ΟΠΣ 6001020).

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΤΠΑ) και περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση 55 ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, για διάφορες κλινικές και τμήματα του Νοσοκομείου.

Μαγνητικός Τομογράφος

Ψηφιακό Τηλεχειριζόμενο Ακτινολογικό-Ακτινοσκοπικό Συγκρότημα

Υπερηχοτομογράφος Γενικής Χρήσης

Α βάθμια φροντίδα υγείας:

 • Ένα (1) Μαγνητικό Τομογράφο 1,5 Τ
 • Ένα (1) Φορητό Σύστημα Πολυυπνογραφίας με 10 διπολικά κανάλια EOG & EEG 3 μονοπολικά κανάλια EMG Sub-mental
 • Ενός (1) Φορητό Σύστημα Πολυυπνογραφίας περιορισμού τύπου καταγραφικού (τύπου ΙΙΙ)
 • Ένα (1) Πλήρες Εργοσπιρόμετρο
 • Ένα (1) Σύστημα Καταγραφής και Παρακολούθησης Ύπνου
 • Ένα (1) Σπιρόμετρο με Διάχυση Αέριων και Σωματικό Πληθυσμογράφο
 • Ένα (1) Σύστημα Υπερηχοβρογχοσκόπησης (EBUS)
 • Ένα (1) Σύστημα Επεμβατικής Βρογχοσκόπησης Διαθερμίας ARGON PLASMA COAGULATION
 • Έναν (1) Ορθοπαντογράφο Ψηφιακών Πανοραμικών Απεικονίσεων
 • Ένα (1) Ψηφιακό Τηλεχειριζόμενο Ακτινολογικό – Ακτινοσκοπικό Συγκρότημα
 • Έναν (1) Υπερηχοτομογράφο Γενικής Χρήσης
 • Ένα (1) Μηχάνημα Οπτικής Τομογραφίας – OCT
 • Ένα (1) Μηχάνημα Ψηφιακής Περιμετρίας

Β βάθμια φροντίδα υγείας:

 • Είκοσι (20) Αναπνευστήρες με Πολλαπλούς Τύπους Αερισμού, Μ.Ε.Θ.
 • Οκτώ (8) Monitor Παρακολούθησης Βαρέως Πασχόντων Ασθενών με Κεντρικό Σταθμό Παρακολούθησης
 • Επτά (7) Monitor Παρακολούθησης Βαρέως Πασχόντων Ασθενών με Κεντρικό Σταθμό Παρακολούθησης, Μ.Ε.Θ.
 • Έξι (6) Αναισθησιολογικά Συγκροτήματα
 • Δύο (2) Φορητούς Αναπνευστήρες με Καπνογράφο
 • Ένα (1) Αμαγνητικό Αναισθησιολογικό Μηχάνημα
 • Πέντε (5) Χειρουργικές Τράπεζες με Κατάλληλα Παρελκόμενα
 • Μία (1) Ορθοπεδική Χειρουργική Τράπεζα
 • Δύο (2) Μηχανήματα Εξωσωματικής Κυκλοφορίας
 • Τρία (3) Πλυντήρια Χειρουργικών Εργαλείων
 • Επτά (7) Χειρουργικές Διαθερμίες
 • Τέσσερις (4) Σκιαλυτικές Λυχνίες LED με Έναν Δορυφόρο για Χειρουργική Χρήση
 • Μία (1) Σκιαλυτική Λυχνία LED με Δύο Δορυφόρους για Χειρουργική Χρήση
 • Έναν (1) Ψηφιακό Επεξεργαστή με Συνοδεία 6 Εύκαμπτων Βρογχοσκοπίων
 • Δύο (2) Ιννοπτικά Θεραπευτικά Βρογχοσκόπια
 • Έναν (1) Ενδοσκοπικό Πύργο Τρισδιάστατης Απεικόνισης για τη Διενέργεια Ενδοσκοπικών Επεμβάσεων στην Καρδιά
 • Ένα (1) Χειρουργικό Μικροσκόπιο Ω.Ρ.Λ.
 • Ένα (1) Χειρουργικό Μικροσκόπιο Πλαστικής Χειρουργικής
 • Ένα (1) Χειρουργικό Μικροσκόπιο Οφθαλμολογικής
 • Ένα (1) Ειδικό Εξοπλισμό Ενδοσκοπικής Καρδιοχειρουργικής
 • Ένα (1) Χειρουργικό Μικροσκόπιο Ν.Ρ.Χ.
 • Ένα (1) Σύστημα Επεμβατικής Βρογχοσκόπησης Κρυοβιοψίας
 • Έναν (1) Εγκεφαλογράφο
 • Έναν (1) Ηλεκτρομυογράφο
 • Ένα (1) Μηχάνημα Ανοσομαγνητικού Διαχωρισμού
 • Ένα (1) Πλήρες Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κυτταρογενετικής Ανάλυσης
 • Δύο (2) Δεξαμενές Υγρού Αζώτου Αποθήκευσης Αιμοποιητικών Μοσχευμάτων
 • Ένα (1) Ολοκληρωμένο Σύστημα Μοριακής Κυτταρογενετικής Ανάλυσης με Μικροσυστοιχίες
 • Έναν (1) Απαγωγό με Ειδικά Φίλτρα για Απορρόφηση Ατμών Οξικού και Μεθανόλης
 • Έναν (1) Αυτόματος Γενετικό Αναλυτή Ανάγνωση Αλληλουχίας DNA APPLIED BIOSYSTEMS 8 Τριχοειδών
 • Ένα (1) Μηχάνημα Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης,
 • Ένα (1) Εξεταστικό Μικροσκόπιο
 • Μία (1) Ιστοκινέτα
 • Ένα (1) Ψυκτικό Μικροτόμο
 • Ένα (1) Μικροτόμο
 • Ένα (1) Φορητό Υπέρηχο με Γραμμική Κεφαλή
 • Ένα (1) Φορητό Ακτινοσκοπικό Μηχάνημα Τύπου ΜΙΝΙ C-ARM
 • Έναν (1) Υπερηχοτομογράφο με Διοισοφάγεια Κεφαλή 4D
 • Έναν (1) Υπερηχοτομογράφο με Διοισοφάγεια Κεφαλή 3D
 • Ένα (1) Φορητό Ακτινοσκοπικό Μηχάνημα Τύπου C-ARM ΜΕ FLAT PANEL
 • Ένα (1) Ψηφιακό Ακτινοσκοπικό Μηχάνημα C-ARM (30x30cm)
 • Ένα (1) Ψηφιακό Ακτινοσκοπικό Μηχάνημα C-ARM (30x30cm)

  Μαϊος 2023

2. Ανάπτυξη / αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών  ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς  για την κάλυψη αναγκών διάφορων τμημάτων  στο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Με την με αρ. πρωτ. 6504/23-11-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη / αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών  ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς » για  το υποέργο 01 με τίτλο «Λογισμικό διαχείρισης μεταμοσχεύσεων αιμοποιητικών κυττάρων ,αιματολογικών ασθενών και Βλαστοκυττάρων» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με συνολικό προϋπολογισμό 754.800,00 € (Κωδ. ΟΠΣ 5028324).

Προϋπολογισμός υποέργου 01 : 300.000,00€

 Η πράξη συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και περιλαμβάνει:

 1. Λογισμικό διαχείρισης μεταμοσχεύσεων αιμοποιητικών κυττάρων ,αιματολογικών ασθενών και Βλαστοκυττάρων. 
 2. Διασύνδεση ιατρικών τμημάτων με κλινική διατροφή και απομακρυσμένες υπηρεσίες σε ασθενείς και επαγγελματίες υγείας.
 3. Ειδικό Λογισμικό για μεταφορά όλων των δεδομένων που εξάγονται από υπερηχοκαρδιογράφους με αμφίδρομη επικοινωνία.
 4. Καρδιολογικό πληροφοριακό σύστημα για την ηλεκτρονική διαχείριση και αποθήκευση καρδιολογικών δεδομένων.
 5. Λογισμικό σύστημα καθοδήγησης ακριβείας για την πλήρη αξιολόγηση των βλαβών των στεφανιαίων αγγείων και την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής στρατηγικής.
 6. Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης του Βιοϊατρικού εξοπλισμού .

Σεπτέμβριος 2021

3. Ανάπτυξη / αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών  ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς  για την κάλυψη αναγκών διάφορων τμημάτων  στο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Με την με αρ. πρωτ. 6504/23-11-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη / αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών  ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς »  στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με συνολικό προϋπολογισμό 754.800,00 € (Κωδ. ΟΠΣ 5028324).

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και περιλαμβάνει:

 1. Λογισμικό διαχείρισης μεταμοσχεύσεων αιμοποιητικών κυττάρων ,αιματολογικών ασθενών και Βλαστοκυττάρων. 
 2. Διασύνδεση ιατρικών τμημάτων με κλινική διατροφή και απομακρυσμένες υπηρεσίες σε ασθενείς και επαγγελματίες υγείας.
 3. Ειδικό Λογισμικό για μεταφορά όλων των δεδομένων που εξάγονται από υπερηχοκαρδιογράφους με αμφίδρομη επικοινωνία.
 4. Καρδιολογικό πληροφοριακό σύστημα για την ηλεκτρονική διαχείριση και αποθήκευση καρδιολογικών δεδομένων.
 5. Λογισμικό σύστημα καθοδήγησης ακριβείας για την πλήρη αξιολόγηση των βλαβών των στεφανιαίων αγγείων και την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής στρατηγικής.
 6. Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης του Βιοχαρτικού εξοπλισμού .

Ιούνιος 2021

4. Ανανέωση και προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Με την με αρ. πρωτ. 6188/19.11.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με προϋπολογισμό 7.707.040,00 € (Κωδ. ΟΠΣ 5069186).

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και περιλαμβάνει:

 1. Την αντικατάσταση του μαγνητικού τομογράφου
 2. Την προμήθεια εξοπλισμού εντατικής θεραπείας
 3. Την αντικατάσταση εξοπλισμού χειρουργείων
 4. Την προμήθεια και αντικατάσταση ενδοσκοπικού εξοπλισμού
 5. Την προμήθεια και εγκατάσταση χειρουργικών μικροσκοπίων και λοιπού επεμβατικού εξοπλισμού
 6. Την προμήθεια διαγνωστικού πνευμονολογικού εξοπλισμού
 7. Την προμήθεια εξοπλισμού Νευρολογικής
 8. Την προμήθεια ειδικού αιματολογικού εξοπλισμού
 9. Την προμήθεια διαγνωστικού εξοπλισμού ΩΡΛ και Οφθαλμολογικής
 10. Την προμήθεια εξοπλισμού Παθολογοανατομικού
 11. Την προμήθεια και εγκατάσταση λοιπού απεικονιστικού εξοπλισμού

Συνολικά πρόκειται για 55 είδη (111 τεμάχια) ιατρικών μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας, που θα αναβαθμίσουν σημαντικά τις παρεχόμενες από το Νοσοκομείο, αλλά και το διασυνδεδεμένο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες.

Νοέμβριος 2020

5. Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Με την με αρ. πρωτ. 3062/12.06.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Γενικών Νοσοκομείων Θεσσαλονίκης “Γ. Παπανικολάου” και “Γ. Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος” στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας -ΕΤΠΑ» του επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»  (Κωδ. ΟΠΣ 5023628).

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης και ύστερα από διεθνή διαγωνισμό, το Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου” θα εξοπλιστεί με ιατρικά μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας, συνολικού ύψους δαπάνης 1.874.880,00 €, που θα αναβαθμίσουν σημαντικά τις παρεχόμενες από το Νοσοκομείο, διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες:

 1. Έναν αξονικό τομογράφο 64+ τομών, συμβατικού κόστους 799.800,00 € (με Φ.Π.Α), Απρίλιος 2020
 2. Ένα ψηφιακό αγγειογράφο, συμβατικού κόστους 518.320,00 € (με Φ.Π.Α), Μάϊος 2020
 3. Ένα στεφανιογράφο , συμβατικού κόστους 556.760,00 € (με Φ.Π.Α), Μάρτιος 2020

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ).  

6. Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Με την με αρ. πρωτ. 3062/12.06.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Γενικών Νοσοκομείων Θεσσαλονίκης “Γ. Παπανικολάου” και “Γ. Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος” στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας -ΕΤΠΑ» του επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με προϋπολογισμό 2.600.000,00 € (Κωδ. ΟΠΣ 5023628).

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και περιλαμβάνει την προμήθεια:

 1. Ενός αξονικού τομογράφου 64+ τομών για το Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”
 2. Ενός ψηφιακού αγγειογράφου για το Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”
 3. Ενός στεφανιογράφου για το Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”
 4. Ενός αξονικού τομογράφου 32+ τομών για το Γ.Ν.Θ. “Γ. Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος”

Συνολικά πρόκειται για 3 είδη ιατρικών μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας, που θα αναβαθμίσουν σημαντικά τις παρεχόμενες από το Νοσοκομείο, διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες.

Ιούνιος 2018