Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

 1. Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Με την με αρ. πρωτ. 3062/12.06.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Γενικών Νοσοκομείων Θεσσαλονίκης “Γ. Παπανικολάου” και “Γ. Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος” στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας -ΕΤΠΑ» του επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με προϋπολογισμό 2.600.000,00 € (Κωδ. ΟΠΣ 5023628).

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και περιλαμβάνει την προμήθεια:

 1. Ενός αξονικού τομογράφου 64+ τομών για το Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”
 2. Ενός ψηφιακού αγγειογράφου για το Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”
 3. Ενός στεφανιογράφου για το Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”
 4. Ενός αξονικού τομογράφου 32+ τομών για το Γ.Ν.Θ. “Γ. Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος”

Συνολικά πρόκειται για 3 είδη ιατρικών μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας, που θα αναβαθμίσουν σημαντικά τις παρεχόμενες από το Νοσοκομείο, διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες.

Ιούνιος 2018

2. Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Με την με αρ. πρωτ. 3062/12.06.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Γενικών Νοσοκομείων Θεσσαλονίκης “Γ. Παπανικολάου” και “Γ. Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος” στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας -ΕΤΠΑ» του επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»  (Κωδ. ΟΠΣ 5023628).

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης και ύστερα από διεθνή διαγωνισμό, το Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου” θα εξοπλιστεί με ιατρικά μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας, συνολικού ύψους δαπάνης 1.874.880,00 €, που θα αναβαθμίσουν σημαντικά τις παρεχόμενες από το Νοσοκομείο, διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες:

 1. Έναν αξονικό τομογράφο 64+ τομών, συμβατικού κόστους 799.800,00 € (με Φ.Π.Α), Απρίλιος 2020
 2. Ένα ψηφιακό αγγειογράφο, συμβατικού κόστους 518.320,00 € (με Φ.Π.Α), Μάϊος 2020
 3. Ένα στεφανιογράφο , συμβατικού κόστους 556.760,00 € (με Φ.Π.Α), Μάρτιος 2020

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ).  

3. Ανανέωση και προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Με την με αρ. πρωτ. 6188/19.11.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με προϋπολογισμό 7.707.040,00 € (Κωδ. ΟΠΣ 5069186).

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και περιλαμβάνει:

 1. Την αντικατάσταση του μαγνητικού τομογράφου
 2. Την προμήθεια εξοπλισμού εντατικής θεραπείας
 3. Την αντικατάσταση εξοπλισμού χειρουργείων
 4. Την προμήθεια και αντικατάσταση ενδοσκοπικού εξοπλισμού
 5. Την προμήθεια και εγκατάσταση χειρουργικών μικροσκοπίων και λοιπού επεμβατικού εξοπλισμού
 6. Την προμήθεια διαγνωστικού πνευμονολογικού εξοπλισμού
 7. Την προμήθεια εξοπλισμού Νευρολογικής
 8. Την προμήθεια ειδικού αιματολογικού εξοπλισμού
 9. Την προμήθεια διαγνωστικού εξοπλισμού ΩΡΛ και Οφθαλμολογικής
 10. Την προμήθεια εξοπλισμού Παθολογοανατομικού
 11. Την προμήθεια και εγκατάσταση λοιπού απεικονιστικού εξοπλισμού

Συνολικά πρόκειται για 55 είδη (111 τεμάχια) ιατρικών μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας, που θα αναβαθμίσουν σημαντικά τις παρεχόμενες από το Νοσοκομείο, αλλά και το διασυνδεδεμένο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες.

Νοέμβριος 2020

4. Ανάπτυξη / αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών  ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς  για την κάλυψη αναγκών διάφορων τμημάτων  στο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Με την με αρ. πρωτ. 6504/23-11-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη / αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών  ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς »  στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με συνολικό προϋπολογισμό 754.800,00 € (Κωδ. ΟΠΣ 5028324).

 Η πράξη συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και περιλαμβάνει:

 1. Λογισμικό διαχείρισης μεταμοσχεύσεων αιμοποιητικών κυττάρων ,αιματολογικών ασθενών και Βλαστοκυττάρων. 
 2. Διασύνδεση ιατρικών τμημάτων με κλινική διατροφή και απομακρυσμένες υπηρεσίες σε ασθενείς και επαγγελματίες υγείας.
 3. Ειδικό Λογισμικό για μεταφορά όλων των δεδομένων που εξάγονται από υπερηχοκαρδιογράφους με αμφίδρομη επικοινωνία.
 4. Καρδιολογικό πληροφοριακό σύστημα για την ηλεκτρονική διαχείριση και αποθήκευση καρδιολογικών δεδομένων.
 5. Λογισμικό σύστημα καθοδήγησης ακριβείας για την πλήρη αξιολόγηση των βλαβών των στεφανιαίων αγγείων και την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής στρατηγικής.
 6. Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης του Βιοχαρτικού εξοπλισμού .

Ιούνιος 2021

5. Ανάπτυξη / αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών  ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς  για την κάλυψη αναγκών διάφορων τμημάτων  στο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Με την με αρ. πρωτ. 6504/23-11-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη / αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών  ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς » για  το υποέργο 01 με τίτλο «Λογισμικό διαχείρισης μεταμοσχεύσεων αιμοποιητικών κυττάρων ,αιματολογικών ασθενών και Βλαστοκυττάρων» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με συνολικό προϋπολογισμό 754.800,00 € (Κωδ. ΟΠΣ 5028324).

Προϋπολογισμός υποέργου 01 : 300.000,00€

 Η πράξη συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και περιλαμβάνει:

 1. Λογισμικό διαχείρισης μεταμοσχεύσεων αιμοποιητικών κυττάρων ,αιματολογικών ασθενών και Βλαστοκυττάρων. 
 2. Διασύνδεση ιατρικών τμημάτων με κλινική διατροφή και απομακρυσμένες υπηρεσίες σε ασθενείς και επαγγελματίες υγείας.
 3. Ειδικό Λογισμικό για μεταφορά όλων των δεδομένων που εξάγονται από υπερηχοκαρδιογράφους με αμφίδρομη επικοινωνία.
 4. Καρδιολογικό πληροφοριακό σύστημα για την ηλεκτρονική διαχείριση και αποθήκευση καρδιολογικών δεδομένων.
 5. Λογισμικό σύστημα καθοδήγησης ακριβείας για την πλήρη αξιολόγηση των βλαβών των στεφανιαίων αγγείων και την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής στρατηγικής.
 6. Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης του Βιοϊατρικού εξοπλισμού .

Σεπτέμβριος  2021