Διαβούλευση με αριθμ. 2023DIAB27151 τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων.

Αριθμός διαβούλευσης 2023DIAB27151

Αφορά την προμήθεια αντιδραστηρίων του Ανοσολογικού και Βιοχημικού εργαστηρίου του Νοσοκομείου.