Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Κάδων για τα Επικίνδυνα Απόβλητα» (CPV: 34928480-6, δοχεία και κάδοι απορριμμάτων) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».  

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Κάδων για τα Επικίνδυνα Απόβλητα» (CPV: 34928480-6, δοχεία και κάδοι απορριμμάτων) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών: α) από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (http://www.eprocurement.gov.gr με μοναδικό κωδικό 23DIAB000026319) στο πεδίο προκαταρκτικές διαβουλεύσεις και β) από τον ιστότοπο του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (http://gpapanikolaou.gr).

Η διαβούλευση ορίζεται για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ. Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη δημόσια διαβούλευση.