Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «Σύστημα λήψης και εξαγωγής αυτόλογων αυξητικών παραγόντων με αυτόλογη θρομβίνη» (CPV: 33141510-8, Προϊόντα αίματος) για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) «Γ. Παπανικολάου».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «Σύστημα λήψης και εξαγωγής αυτόλογων αυξητικών παραγόντων με αυτόλογη θρομβίνη» (CPV: 33141510-8, Προϊόντα αίματος) για τη σύναψη σύμβασης για ένα (1) έτος, έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης 100.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24% (124.000,00 € με το Φ.Π.Α.) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών: α. από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (http://www.eprocurement.gov.gr με μοναδικό κωδικό 23DIAB000025955) στο πεδίο προκαταρκτικές διαβουλεύσεις  και β. από τον ιστότοπο του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (http://gpapanikolaou.gr).

Η διαβούλευση ορίζεται για χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ. Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη δημόσια διαβούλευση.