Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών: προμήθεια έξι πλήρων αναισθησιολογικών συγκροτημάτων

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια έξι πλήρων αναισθησιολογικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, έναντι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 270.000,00 € με το Φ.Π.Α. 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών: α. από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (http://www.eprocurement.gov.gr) και β. από τον ιστότοπο του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (http://gpapanikolaou.gr).

Η διαβούλευση ορίζεται για χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ. Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη δημόσια διαβούλευση.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
τηλ.: 2313 307195 (Γκιουζέπας Λάμπρος), 2313 307190 (Πούλιου Ευαγγελία)
φαξ: 2313 357217
Email: prom@gpapanikolaou.gr