Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών “Υγρά αναλυτών αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμό”

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας τακτικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια υγρών αναλυτών αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμό συνολικού (CPV: 33141000-0, μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά) προϋπολογισμού 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών: α. από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (http://www.eprocurement.gov.gr) και β. από τον ιστότοπο του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (http://gpapanikolaou.gr).

Η διαβούλευση ορίζεται για χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ. Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη δημόσια διαβούλευση.

19. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ & ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ