Διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας χειρουργικών μοσχευμάτων (πλέγματα)

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Χειρουργικών μοσχευμάτων (λαπαροσκοπικά πλέγματα)»με CPV:33184100-4, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης ενός επιπλέον έτους

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Αριθμός διακήρυξης: ΒΤ9/2023 Συστημικός ΕΣΗΔΗΣ :271151 Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 431.228,23 € χωρίς το Φ.Π.Α 13&24% (Σύνολο με Φ.Π.Α 499.605,30 €) Σύνολο Προϋπολογισμού με ετήσια παράταση: 862.456,46 € χωρίς το Φ.Π.Α. 13% & 24 % (Σύνολο με Φ.Π.Α. 999.210,60 €).

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία δημοσίευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 19-12-2023 ημέρα Τρίτη. Ημερομηνία δημοσίευσης στον Εθνικό τύπο & επιμελητήρια: 21-12-2023 ημέρα Πέμπτη. Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: 27-12-2023 ημέρα  Τετάρτη  & ώρα 15:00 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16-02-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 21-02-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 16-02-2025

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 13. ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 435 KB