Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας Βιοϊατρικού εξοπλισμού.

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Βιοϊατρικού Εξοπλισμού με CPV:38434540-3 , 33167000-8, 33168100-6, 33124120-2, 33195000-3, με σύμβαση διάρκειας 4 μηνών. Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Αριθμός διακήρυξης: ΒΤ24/2023 Συστημικός ΕΣΗΔΗΣ :283478 Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 224.015,00 € χωρίς το Φ.Π.Α 24% (Σύνολο με Φ.Π.Α 277.778,60 €)

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία δημοσίευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 18-12-2023 ημέρα Δευτέρα. Ημερομηνία δημοσίευσης στον Εθνικό τύπο: 20-12-2023 ημέρα Τετάρτη. Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: 22-12-2023 ημέρα  Παρασκευή  & ώρα 15:00 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02-02-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 05-02-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ. Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 02-02-2025.
***Ο διαγωνισμός θα είναι ορατός στο ΕΣΗΔΗΣ 22-12-2023 και ώρα 14:00

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 13. ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 581 KB