Ανοιχτός διαγωνισμός άνω των ορίων προμήθειας Ηλεκτροκίνητων Νοσοκομειακών κλινών (ΒΤ100/2023)

Αριθμός διακήρυξης: ΒΤ100/2023

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 220.000,00 €, χωρίς το Φ.Π.Α. (272.800,00 € με το Φ.Π.Α. 24%) , το ποσό επιμερίζεται ως εξής :

Τμήμα Α: Σαράντα πέντε (45) Νοσοκομειακές ηλεκτροκίνητες κλίνες με στρώμα –  157.000,00€ άνευ ΦΠΑ24%.

Τμήμα Β:  Εννέα (9) Νοσοκομειακές ηλεκτροκίνητες κλίνες με αερόστρωμα  – 63.000,00€ άνευ ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 13-11-2023

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 15-11-2023

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 17-11-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  30-01-2024 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 01-02-2024 και ώρα 10:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 260127&260158)

Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 01-02-2025

*** Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 260127 (Ηλεκτροκίνητες κλίνες με στρώμα ) & 260158 (Ηλεκτροκίνητες κλίνες με αερόστρωμα ) από 17-11-2023 & ώρα 13:00μμ.

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 24. ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 534 KB