ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΝΘ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

                                                                ΑΡ.ΠΡΩΤ.  21163/ 30-10-2023

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», ανακοινώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων του, βάσει των διατάξεων της ΚΥΑ 618/43/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄ τ.52) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Κ.Υ.Α. 17230/671/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄ τ.1218).

Οι αιτούμενες υπηρεσίες αφορούν τα έτη 2024, 2025 και 2026.

Η συνολική αξία της αιτούμενης υπηρεσίας για το διάστημα των τριών ετών εκτιμήθηκε στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α. [ετήσιο εκτιμώμενο κόστος συντήρησης: έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (6.666,66 €) χωρίς το Φ.Π.Α.].

Η διαγωνιστική διαδικασία θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και μετά τη συλλογή προσφορών, με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 9:30 π.μ. στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου (αρμόδιος υπάλληλος: Ναζιρίδης Χριστόδουλος). Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ήμερα από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

Αρμόδιος για την παροχή διευκρινήσεων επί των απαιτήσεων του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών: κος Ταμπουρής Ιάκωβος Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου  τηλ. 2313-307919.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr (ling *Διαγωνισμοί*) όπως και στον ιστόποτο του «ΚΗΜΔΗΣ».

Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

                     τηλ. 2313 307926

                     Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

                     Γραμματειακή υποστήριξη διαγωνισμού: Ναζιρίδης Χριστόδουλος

                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                        ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ : 23PROC013670917