Ανακοίνωση τροποποίησης διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών «Διαχείρισης Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (Α.Ε.Α.)» του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου». Αριθμός συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 240131,1.

Μετάθεση λόγω τροποποίησης της ΠΕ034/2023 Διακήρυξης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών «Διαχείρισης Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (Α.Ε.Α.)» (CPV: 90520000-8), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, έναντι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.000,00  € χωρίς το Φ.Π.Α. (31.000,00 € με το Φ.Π.Α. 24%). (Αριθμός συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 240131,1) για τις 21-11-2023 και ώρα 14:00 μ.μ. και της ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών για τις 27-11-2023 και ώρα 10:00 π. μ.

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
doc 20. ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 11 KB