Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Καθετήρων» (CPV:33141200-2), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. “Γ.Παπανικολάου”

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Καθετήρων» (CPV:33141200-2), διάρκειας 1 έτους.
Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Αριθμός διακήρυξης: ΚΝ07/2023
Συστημικός ΕΣΗΔΗΣ :195506
Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 1.246.827,00 € χωρίς το Φ.Π.Α 24% (Σύνολο με Φ.Π.Α 1.546.065,48 €)
Σύνολο Προϋπολογισμού με παράταση 1 έτους: 2.493.654,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24% (Σύνολο με Φ.Π.Α. 3.092.130,96 €).
Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ημερομηνία δημοσίευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 27-10-2023 ημέρα Παρασκευή.
Ημερομηνία δημοσίευσης στον Εθνικό τύπο: 01-11-2023 ημέρα Τετάρτη.
Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: 01-11-2023 ημέρα Τετάρτη & ώρα 15:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14-12-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 19-12-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 14-12-2024
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.
Τμηματικές προσφορές: Γίνονται αποδεκτές για το σύνολο της ποσότητας ανά τμήμα της διακήρυξης χωριστά, είτε για περισσότερα του ενός τμήματος, είτε για το σύνολό τους και πάντα για το σύνολο της ποσότητας ανά τμήμα.
Γλώσσα: Ελληνική.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr /diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement.gov.gr  (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307190.     
Αρμόδιος υπάλληλος: Κεφαλίδου Ανδρονίκη
Ε-mail:  prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.