Διενέργεια ανοικτού κοινού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Προϊόντων εμφάνισης ακτινογραφιών»  για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας της Έδρας και της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.) του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου». (CPV: 24931230-0)

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού κοινού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Προϊόντων εμφάνισης ακτινογραφιών»  για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας της Έδρας και της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.) του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου». (CPV: 24931230-0). Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
Αριθμός διακήρυξης: ΚΝ78/2023
Συστημικός ΕΣΗΔΗΣ :221125
Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 146.065,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%  (Σύνολο με Φ.Π.Α. 181.120,60-€).
Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ημερομηνία δημοσίευσης στον Εθνικό τύπο: 08-09-2023 ημέρα Παρασκευή
Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: 08-09-2023 ημέρα Παρασκευή & ώρα 15:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06-10-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 11-10-2023  ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.
Γλώσσα: Ελληνική .
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr /diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement. gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307190, φαξ. 2313-307023.     
Αρμόδιος υπάλληλος: Κεφαλίδου Ανδρονίκη
Ε-mail:  prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.