Διενέργεια διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού τραχειοστομίας (ΒΤ16/2023).

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια  ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Αναλώσιμων τραχειοστομίας », για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος ΩΡΛ του  Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 33180000-5).

Τηλέφωνο: +30 2313 307190

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@gpapanikolaou.gr

Αριθμός διακήρυξης: ΒΤ16/2023

Γλώσσα: Ελληνική

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 51.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. ανά έτος (σύνολο για δύο έτη και ετήσια παράταση 153.000,00 € προ Φ.Π.Α. ήτοι 189.720,00 € με ΦΠΑ).

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 31-07-2023

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 02-08-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08-09-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 13-09-2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

*** Ο διαγωνισμός θα είναι ορατός στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ από 02/08/2023 & ώρα 13:00μμ με συστημικό αριθμό 199169.

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 11. ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 680 KB