Διενέργεια ανοικτού κοινού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής με αντικείμενο την προμήθεια «Υφασμάτινα Είδη Νοσοκομείου, Είδη και Εξαρτήματα ρουχισμού και υπόδησης» (CPV 39518000-6 Υφασμάτινα είδη νοσοκομείου, 18000000-9 Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών).

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού κοινού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής με αντικείμενο την προμήθεια «Υφασμάτινα Είδη Νοσοκομείου, Είδη και Εξαρτήματα ρουχισμού και υπόδησης» (CPV 39518000-6 Υφασμάτινα είδη νοσοκομείου, 18000000-9 Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών), ετήσιου προϋπολογισμού 147.990,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24% (183.507,60 € με το Φ.Π.Α. 24%) και συγκεκριμένα α) 135.900,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24% (168.516,00 € με το Φ.Π.Α. 24%) για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας της Έδρας «Γ. Παπανικολάου» και β) 12.090,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24% (14.991,60 € με το Φ.Π.Α. 24%) για την Οργανική Μονάδα Ψ.Ν.Θ.

Τόπος εκτέλεσης: Οι χώροι τουΓενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

Kωδικός NUTS: EL522

Τηλέφωνο: +30 2313 307195

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@gpapanikolaou.gr

Γενική διεύθυνση διαδικτύου: https://gpapanikolaou.gr/

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Κύρια δραστηριότητα: Υγεία

Αριθμός διακήρυξης: ΑΘΗ079/2023

Γλώσσα: Ελληνική

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 147.990,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%  € (183.507,60 € με το Φ.Π.Α. 24%).

Σύνολο Προϋπολογισμού με παράταση ενός (1) έτους και προαιρέσεις: 355.176,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24% (440.418,24 € με το Φ.Π.Α. 24%).

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 07-07-2023

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 13-07-2023

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 14-07-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  04-09-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 08-09-2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 197933)

Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 04-09-2024.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.

Τμηματικές προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για κάθε είδος της διακήρυξης χωριστά, είτε για περισσότερα του ενός είδη, είτε για το σύνολό τους αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος (Οργανική Μονάδα Έδρα «Γ. Παπανικολάου» και Οργανική Μονάδα Ψ.Ν.Θ.).

Όροι σύμβασης: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ Φ.Π.Α.

Ειδικοί όροι – Όροι πληρωμής:  Όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

Δικαίωµα συµµετοχής: όπως στη παρ. 2.2 της διακήρυξης.

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για τα τμήματα που θα υποβάλουν προσφορά, χωρίς το Φ.Π.Α.

Συνολική διάρκεια σύμβασης:  Ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμα έτος με αντίστοιχη αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http:// (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313 307195.

Αρμόδια υπάλληλος: Αθηνά Καστρινάκη

Ε-mailprom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.