Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Συσκευών Πλασματαφαίρεσης, με δωρεάν συνοδό εξοπλισμό» (CPV: 33190000-8)

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Συσκευών Πλασματαφαίρεσης, με δωρεάν συνοδό εξοπλισμό» (CPV: 33190000-8), διάρκειας 1 έτους.
Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Αριθμός διακήρυξης: ΚΝ28/2023
Συστημικός ΕΣΗΔΗΣ :187838
Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 509.056,50€ χωρίς το Φ.Π.Α (Σύνολο με Φ.Π.Α.24% 631.230,06€).
Σύνολο Προϋπολογισμού με παράταση: 1.018.113,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. (Σύνολο με Φ.Π.Α.24% 1.262.460,12-€).
Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ημερομηνία δημοσίευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 25-05-2023 ημέρα Πέμπτη.
Ημερομηνία δημοσίευσης στον Εθνικό τύπο: 30-05-2023 ημέρα Τρίτη.
Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: 30-05-2023 ημέρα Τρίτη & ώρα 15:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06-07-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 11-07-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.
Γλώσσα: Ελληνική.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr /diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement. gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307190, φαξ. 2313-307023.     
Αρμόδιος υπάλληλος: Κεφαλίδου Ανδρονίκη
Ε-mail:  prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.