Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Φίλτρων Νερού» (CPV: 42912330-4 Συσκευές καθαρισμού Νερού).

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Φίλτρων Νερού» (CPV: 42912330-4 Συσκευές καθαρισμού Νερού).
  Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
  Αριθμός διακήρυξης: ΚΝ58/2023
Συστημικός ΕΣΗΔΗΣ :187924
Προϋπολογισμός διαγωνισμού για 1 έτος: 96.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. (Σύνολο με Φ.Π.Α. 24% 119.040,00€).
Σύνολο Προϋπολογισμού με δικαίωμα παράτασης ενός έτους 192.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α 24% (238.080,00 με το Φ.Π.Α.).
Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ημερομηνία δημοσίευσης στον Εθνικό τύπο: 11-05-2023 ημέρα Πέμπτη
Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: 11-05-2023 ημέρα Πέμπτη & ώρα 15:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16-06-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 21-06-2023  ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.
Γλώσσα: Ελληνική .
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr /diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement. gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307190, φαξ. 2313-307023.     
Αρμόδιος υπάλληλος: Κεφαλίδου Ανδρονίκη
Ε-mail:  prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.