Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Ηλεκτρολογικού υλικού» (CPV: 31681410-0), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Ηλεκτρολογικού υλικού» (CPV: 31681410-0).
  Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
Αριθμός διακήρυξης: ΚΝ12/2022
Συστημικός ΕΣΗΔΗΣ :180366
Προϋπολογισμός διαγωνισμού για 1 έτος: 53.644,50 € χωρίς το Φ.Π.Α. (Σύνολο με Φ.Π.Α. 24% 66.519,18€).
Σύνολο Προϋπολογισμού με δικαίωμα παράτασης και (προαίρεσης 20%) 128.746,80 € χωρίς το Φ.Π.Α 24% (159.646,03 με τον Φ.Π.Α.).
Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ημερομηνία δημοσίευσης στον Εθνικό τύπο: 30-12-2022 ημέρα Παρασκευή
Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: 03-01-2023 ημέρα Τρίτη & ώρα 12:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16-02-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 21-02-2023  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.
Γλώσσα: Ελληνική .
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr /diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement. gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307190, φαξ. 2313-307023.     
Αρμόδιος υπάλληλος: Κεφαλίδου Ανδρονίκη
Ε-mail:  prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.