Διενεργεια κοινού ανοιχτού διαγωνισμου για την λήψη υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας με αριθμό ΒΤ72/2022.

    Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο τη λήψη υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας στο χώρο εργασίας για τις ανάγκες  του  Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου , του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και των λοιπών δομών ( CPV: 71317210-8) .
  Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός / χαμηλότερη τιμή)
Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ72/2022 ( Αριθμός  ΕΣΗΔΗΣ 177965)
Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 37.750,00- € πλέον  Φ.Π.Α ανά έτος (Σύνολο με ΦΠΑ : 46.810,00- Σύνολο για δύο έτη : 75.500,00 άνευ ΦΠΑ 24% (93.620,00€ με ΦΠΑ) .
Σύνολο με παράταση : 113.250,00 € άνευ ΦΠΑ 24% (ήτοι 140.430,00€ με ΦΠΑ)  .
Ημερομηνία δημοσίευσης σε επιμελητήρια: 05/12/2022 ημέρα Δευτέρα .
Ημερομηνία δημοσίευσης σε εφημερίδες : 05/12/2022 ημέρα Δευτέρα .
Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 07/12/2022 ημέρα Τετάρτη.
Έναρξη υποβολής προσφορών : 09/12/2022 Παρασκευή & ώρα 15:00.
Καταληκτική ημερομηνία  κατάθεσης προσφορών: 11/01/2023  ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 17/01/2023  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.