ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (CPV:50334130-5), ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΥΥ ΕΤΟΥΣ 2022, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 31.440,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ (1) ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 47.160,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% (2+1 ΕΤΗ) ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων
(CPV:50334130-5), σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ έτους 2022, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ –
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 31.440,00€ με Φ.Π.Α. 24% για
δύο (2) έτη με δικαίωμα παράτασης (1) ένα έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης 47.160,00€ με Φ.Π.Α. 24%
(2+1 έτη) και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).