Διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας ενός ιατρικού λεϊζερ με αριθ. διακήρυξης ΒΤ45Α/2022

Αριθμός διακήρυξης: ΒΤ45Α/2022

Γλώσσα: Ελληνική

Προϋπολογισμός διαγωνισμού:18.600,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 29-09-2022

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 30-10-2022

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 04-10-2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  20-10-2022 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 25-10-2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 172923)

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 07. ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 522 KB