Διενέργεια Διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας αναλώσιμου υλικού ακτινολογικών εργαστηρίων (ΒΤ33/2022)

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια αναλώσιμου υλικού ακτινολογικών εργαστηρίων για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου». (CPV: 33151400-7).    Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής    Αριθμός διακήρυξης: ΒΤ33/2022

Συστημικός ΕΣΗΔΗΣ :171618

Προϋπολογισμός διαγωνισμού ανά έτος : 1.234.952,60  € χωρίς το Φ.Π.Α. (Σύνολο με Φ.Π.Α. 13%  1.419.453,69 -€).

Προϋπολογισμός διαγωνισμού για δύο έτη με ΦΠΑ : 2.838.907,38 € Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  https://nepps.eprocurement.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία δημοσίευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 19-09-2022 ημέρα Δευτέρα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Εθνικό τύπο: 20-09-2022 ημέρα Τρίτη

Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών:23-09-2022 ημέρα Παρασκευή & ώρα 15:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27-10-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 02-11-2022  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

Γλώσσα: Ελληνική .

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 13. ΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 329 KB