Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια μιας φυγοκέντρου επεξεργασίας των προϊόντων αίματος του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου». (CPV: 42931110-5).

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια μιας φυγοκέντρου επεξεργασίας των προϊόντων αίματος του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου». (CPV: 42931110-5). Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Αριθμός διακήρυξης: ΚΑΛ11EKT/2022 Συστημικός ΕΣΗΔΗΣ :157216 Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 36.240,00 € πλέον Φ.Π.Α.(Σύνολο με το Φ.Π.Α. 24% 44.937,60 €).   Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 15-03-2022 και ώρα 16:00 μ.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31-03-2022 και ώρα 15:00 μ.μ. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 05-04-2022 και ώρα 11:00 π.μ. Γλώσσα: Ελληνική Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στα επιμελητήρια: 11-03-2022. Ημερομηνία δημοσίευσης στον Εθνικό τύπο: 11-03-2022 Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr /diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement. gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307195, φαξ. 2313-307023. Αρμόδιος υπάλληλος: Δήμητρα Καλογήρου Ε-mail:  prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.