Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Συσκευών και Οργάνων Έγχυσης» του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»-ΚΝ50/2021

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Συσκευών και Οργάνων Έγχυσης» (CPV: 33194100-7). Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  Αριθμός διακήρυξης: ΚΝ50/2021, Συστημικός ΕΣΗΔΗΣ:143102 Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 199.972,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. (Σύνολο με Φ.Π.Α. 24% 247.965,28-€). Σύνολο Προϋπολογισμού με παράταση και προαιρέσεις : 479.932,80-€ χωρίς το Φ.Π.Α (Σύνολο με Φ.Π.Α. 24% 595.116,67-€). Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία δημοσίευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 09-12-2021 ημέρα Πέμπτη. Ημερομηνία δημοσίευσης στον Εθνικό τύπο: 13-12-2021 ημέρα Δευτέρα. Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: 13-12-2021 ημέρα Δευτέρα & ώρα 15:00  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27-01-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 01-02-2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 08.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ 762 KB
pdf 07.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_compressed 729 KB
pdf 09.espd-request-v2(8) 52 KB