Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με αντικείμενο τη λήψη υγειονομικών υπηρεσιών στο χώρο εργασίας για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου & του Ψ.Ν.Θ. (Οργανική μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ) και τις εξωτερικές δομές του»

** Έγινε αντικατάσταση του συστημικού αριθμού 134170 με τον αριθμό 145913 λόγω συστημικού προβλήματος .

Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός / χαμηλότερη τιμή) Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ4/2021, Αριθμός  ΕΣΗΔΗΣ 145913 (Πρώην συστημικός 134170) Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 41.750,00- € πλέον  Φ.Π.Α ανά έτος (Σύνολο με ΦΠΑ :49.600,00- €) εκ των οποίων 29.750,00€ άνευ ΦΠΑ αντιστοιχούν στο  Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου και 12.000,00€ άνευ ΦΠΑ στο  Ψ.Ν.Θ. (Οργανική μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ) και τις εξωτερικές δομές του. Σύνολο για δύο έτη : 83.500,00 άνευ ΦΠΑ 24%. Σύνολο με παράταση : 125.250,00 € άνευ ΦΠΑ 24% . Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου  Διοίκησης  Νοσοκομείου). Ημερομηνία δημοσίευσης σε επιμελητήρια: 09/12/2021 ημέρα Πέμπτη. Ημερομηνία δημοσίευσης σε εφημερίδες : 09/12/2021 ημέρα Πέμπτη. Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: 13/12/ 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13-01-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 19-01-2022  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 10 . ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 205 KB
pdf 10. ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 MB
pdf 11. espd-request-v2(4) 53 KB