Προκήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς Βιολογικού Υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς Βιολογικού Υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV 60000000-8, υπηρεσίες μεταφορών, εκτός από μεταφορά αποβλήτων).   Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Αριθμός Διακήρυξης:  ΠΕ04/2021 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 59.870,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση πρωτοκολλημένου φακέλου στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος στο κτίριο της Διοίκησης του Νοσοκομείου). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/09/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 17/09/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Γλώσσα: Ελληνική