Συλλογή προσφορών: Διαμόρφωση χώρου υποδοχής δειγμάτων για ανίχνευση COVID-19 στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο κτιρίου 4.

ΑΡ.ΠΡΩΤ .  2244 / 25-11-2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την  εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης χώρου υποδοχής δειγμάτων ανίχνευσης κορωνοϊού covid-19 του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου στο κτίριο 4 του Νοσοκομείου.  

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (9.200,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την 9η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αρμόδιος υπάλληλος: Ναζιρίδης Χριστόδουλος.

Διενέργεια διαγωνισμού:  9η Δεκεμβρίου   2020 και ώρα 11:30 π.μ.

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Αρμόδια υπάλληλος παροχής διευκρινήσεων επί του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού: α)  κα.Βαλουκτσή Μαριάννα Αρχιτέκτων Μηχανικός τηλ. επικοινωνίας2313307901 και β) κα Κακδέρη Καλλιόπη Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικού τηλ. επικοινωνίας 2313307911.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr (ling *Διαγωνισμοί*) όπως και στον ιστότοπο  Δι@ύγεια και ΚΗΜΔΗΣ.

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.

   Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

                     τηλ. 2313 307926

                     Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

                     Αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος

                                                                            Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                       ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                         ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 20PROC0077712584  (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΟΥ)