ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΤ1/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ.

Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ1/2020 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 9.000,00- € πλέον  Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :11.160,00- €) Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου  Διοίκησης  Νοσοκομείου). Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: 03-06-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15-06-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 16-06-2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
doc ΤΕΥΔ 194 KB
pdf ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 963 KB