Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επέκταση δικτύου φυσικού αερίου και την τροφοδότηση των επαγγελματικών μαγειρείων του κτιρίου 13 του Νοσοκομείου με φυσικό αέριο.

ΑΡ.ΠΡΩΤ.  8020

Εξοχή Θεσσαλονίκης    30 -4-2020

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επέκταση δικτύου φυσικού αερίου και την τροφοδότηση των επαγγελματικών μαγειρείων του κτιρίου 13 του Νοσοκομείου με φυσικό αέριο ώστε να αντικατασταθεί η υφιστάμενη παροχή/εγκατάσταση υγραερίου.

Γίνεται δεκτή προσφορά που αφορά το σύνολο του διαγωνιστικού αντικειμένου και όχι μέρος αυτού.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του διαγωνισμού ορίζεται στο συνολικό ποσό των επτά  χιλιάδων ευρώ (7.000,00€ ) χωρίς το Φ.Π.Α. το οποίο επιμερίζεται σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την 15η Μαΐου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 15η Μαΐου 2020 και ώρα 11:30 μμ στο χώρο της Γραμματείας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Αρμόδιος υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης: Ναζιρίδης Χριστόδουλος τηλ. επικοινωνίας 2313 307926 email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Αρμόδιος υπάλληλος για την χορήγηση πληροφοριών επί των τεχνικών απαιτήσεων του διαγωνισμού και ορισμού ραντεβού για την επίδειξη των χώρων που θα διενεργηθούν οι εργασίες : κ.Ταμπουρής Ιάκωβος, Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων τηλ. 2313307919 και 2313307915.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr (ling *Διαγωνισμοί*) όπως και στον ιστότοπο  Δι@ύγεια και ΚΗΜΔΗΣ.

 

 

 

                                                                            Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                       ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                       

 

 

                                                                        ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

 

 

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
doc ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 13 311 KB