Διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης παγίων και λοιπών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Αριθμός διακήρυξης: ΧΩΜ001/2020

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 90445

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 360.483,87 € πλέον Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  25-05-2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 29-05-2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 09. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ 2 MB