ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων.

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 56.451,61€ πλέον  Φ.Π.Α.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου  Διοίκησης  Νοσοκομείου).

Νέα Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 30-10-2019  ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μμ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : 05-11-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

** Επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές με επιμέρους αξίες