Διενέργεια ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Διάφορου Ιατρικού Εξοπλισμού

Αριθμός Διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-9

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 59.209,67€ χωρίς τον ΦΠΑ 24%

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11-09-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 12-09-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30:00.