Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας κλιματιστικής μονάδας , ΒΤ10/2019.

Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ 10 / 2019

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 30.000,00- € πλέον  Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :37.200,00- €)

Έναρξη υποβολής προσφορών: 01-08-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00:00πμ

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10-09-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μμ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 12-09-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00πμ.