Ανοιχτός συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια πενήντα θερμικών εκτυπωτών Barcode.

Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ 1 / 2019

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 14.112,90 -€ πλέον  Φ.Π.Α.

CPV 42991200-1   , KAE 7123.01

Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου  Διοίκησης  Νοσοκομείου).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08-02-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 11-02-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

** Το παράρτημα Ε που αναφέρεται στην διακήρυξη εχει αφαιρεθεί απο το περιεχόμενο της  και καλύπτεται πλήρως απο την συμπλήρωση ΤΕΥΔ.

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ BARCODE PRINTER 149 KB
pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ BARCODE 863 KB
doc ΤΕΥΔ 191 KB