Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την «προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Α΄ Μ.Ε.Θ. του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα τεσσάρων (4) ηλεκτρικών κλινών και δεκαπέντε (15) τροχήλατων καροτσιών νοσηλείας».

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού  διαγωνισμό για την «προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Α΄ Μ.Ε.Θ. του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα τεσσάρων (4) ηλεκτρικών κλινών και δεκαπέντε (15) τροχήλατων

καροτσιών νοσηλείας ».

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης:2018-ΑΜΕΘ.

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού :Τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (36.500€) πλέον  Φ.Π.Α.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 24η  Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 08:00:00.

 Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τρίτη 8η  Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00:00.

 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τρίτη 8η  Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00:00.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών: Ελληνική.

Υποβολή προσφορών: Σε σφραγισμένο φάκελο με υποβολή αρχικά στο τμήμα πρωτοκόλλου και παράδοση στο τμήμα προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος του κτιρίου της Διοίκησης).

Το πλήρες κείμενο της  Διακήρυξης θα είναι αναρτημένο για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του  Νοσοκομείου http://www.gpapanikolaou.gr  στο πεδίο διαγωνισμοί http://www.gpapanikolaou.gr  και στην  ιστοσελίδα  https://diavgeia.gov.gr/f/gpapanikolaou.

Η παρούσα θα αποσταλεί και στα επιμελητήρια προς ενημέρωση των μελών τους.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο:2313307190-95.  Αριθμός τηλεομοιότυπου:2310357217.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Αρμόδιος υπάλληλος: Καφετζόπουλος Χ Αθανάσιος.

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

   α/α

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf ΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 247 KB
pdf ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ Α ΜΕΘ 1 MB