Προκήρυξη επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια παροχής «υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού».

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου στο πλαίσιο εφαρμογής του Π.Π.Υ.Υ έτους 2015 ανακοινώνει τη διενέργεια επαναληπτικού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια παροχής «Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού».

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης:2018-ΣΥΝΤ-2.

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πέντε χιλιάδων οκτακοσίων έξι ευρώ και σαράντα έξι λεπτών του ευρώ (205.806,46€) πλέον Φ.Π.Α και βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018.

Κωδικός NUTS:GR 522 Θεσσαλονίκη.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Αποκλειστικά και μόνο μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) http://www.eprocurement.gov.gr.

Κωδικός αριθμός του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:66765.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20η  Δεκεμβρίου  2018, ημέρα Πέμπτη (08:00:00).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών:17η  Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη (23:59:00).

Διενέργεια διαγωνισμού:23η  Ιανουαρίου 2019  ημέρα Τετάρτη (10:00:00).

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών: Ελληνική.

Αναλυτικές πληροφορίες για το αντικείμενο της σύμβασης, τους όρους και προϋποθέσεις του διαγωνισμού, περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης το οποίο θα αναρτηθεί για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου http://www.gpapanikolaou.gr/diagonismoi.html στο πεδίο διαγωνισμοί, στον ιστότοπο Διαύγεια https://www.diavgeia.gov.gr/f/gpapanikolaou και στην ιστοσελίδα http://www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο:2313307190-95. Αριθμός τηλεομοιότυπου:2310357217.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Αρμόδιος υπάλληλος: Καφετζόπουλος Χ Αθανάσιος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

α/α

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf ΑΔΑΜ ΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 332 KB
pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ 2 MB