Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «ειδών ιματισμού».

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια «ειδών ιματισμού» (cpv:.18000000-9 είδη και εξαρτήματα
ρουχισμού).
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Αριθμός Διακήρυξης:2018-ΙΜΑΤ.
Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : Δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000€) πλέον Φ.Π.Α.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: η Δευτέρα 22η Οκτωβρίου 2018 ημέρα και ώρα 08:00:00.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: η Πέμπτη 8η Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00:00.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: η Πέμπτη 8η Νοεμβρίου 2018 και
ώρα 11:00:00.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών: Ελληνική.
Υποβολή προσφορών: Σε σφραγισμένο φάκελο με υποβολή αρχικά στο τμήμα πρωτοκόλλου και
παράδοση στο τμήμα προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος του κτιρίου της Διοίκησης).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα είναι αναρτημένο για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση από την
Παρασκευή 19η Οκτωβρίου 2018 στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου http://www.gpapanikolaou.gr στο
πεδίο διαγωνισμοί και στην ιστοσελίδα https://www.diavgeia.gov.gr.
Η παρούσα προκήρυξη θα σταλεί και στα οικεία επιμελητήρια προς ενημέρωση των μελών τους.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα
Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο:2313307190-95. Αριθμός τηλεομοιότυπου:2310357217.
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.
Αρμόδιος υπάλληλος: Καφετζόπουλος Χ Αθανάσιος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
α/α

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ