Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου «παροχής υπηρεσιών διαχείρισης των τηλεφωνικών ραντεβού για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή ανά κλίση για τον πολίτη χωρίς κόστος για το νοσοκομείο)».

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου «παροχής υπηρεσιών διαχείρισης των τηλεφωνικών ραντεβού για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ.  Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Κριτήριο κατακύρωσης:  Η χαμηλότερη τιμή ανά κλίση για τον πολίτη, χωρίς κόστος για το νοσοκομείο .

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : Ατέλεια για το Γ.Ν.Θ Γ Παπανικολάου.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: η 19η Ιουλίου 2018 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 14:00:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: η 27η Ιουλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: η 27η Ιουλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00:00.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών: Ελληνική.

Υποβολή προσφορών: Σε σφραγισμένο φάκελο με υποβολή αρχικά στο τμήμα πρωτοκόλλου και παράδοση στο τμήμα προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος του κτιρίου της Διοίκησης).

Το πλήρες κείμενο της  Διακήρυξης θα είναι αναρτημένο για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση από την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018 στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi.html στο πεδίο διαγωνισμοί και στον ιστότοπο Διαύγεια https://diavgeia.gov.gr/f/gpapanikolaou.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο:2313307190-95. Αριθμός τηλεομοιότυπου:2310357217.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Αρμόδιος υπάλληλος: Καφετζόπουλος Χ Αθανάσιος.

      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  

 

 

 

   

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 202 KB
pdf Διακήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέοντος 1 MB