Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «ενός φορητού αναπνευστήρα πίεσης όγκου με δυνατότητα καπνογραφίας» (CPV: 33157400-9).

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «ενός φορητού αναπνευστήρα πίεσης όγκου με δυνατότητα  καπνογραφίας».

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης:2018-ΑΝΑΠΝ.

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων μηδέν εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα ενός λεπτών του ευρώ 8.064.51 € πλέον Φ.Π.Α και βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής.

Κωδικός NUTS: GR 522 Θεσσαλονίκη.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Με κατάθεση σφραγισμένων φακέλων στο τμήμα προμηθειών του Νοσοκομείου.

Αριθμός διακήρυξης του  διαγωνισμού:2018-ΑΝΑΠΝ.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: η 19η Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: η 2η  Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00:00.  .

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: η 6η  Ιουλίου 2018  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00:00.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών: Ελληνική.

Η παρούσα αναρτήθηκε για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, στο πεδίο διαγωνισμοί http://www.gpapanikolaou.gr/diagonismoi.html, στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων http://www.eprocurement.gov.gr και στον ιστότοπο Διαύγεια https://www.diavgeia.gov.gr/f/gpapanikolaou.

Αναλυτικές πληροφορίες για το αντικείμενο της σύμβασης, τους όρους και προϋποθέσεις του διαγωνισμού, περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης το οποίο θα αναρτηθεί για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείουhttp://www.gpapanikolaou.gr/diagonismoi.html στο πεδίο διαγωνισμοί, στον ιστότοπο Διαύγεια https://www.diavgeia.gov.gr/f/gpapanikolaou και στην ιστοσελίδα http://www.eprocurement.gov.gr.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο:2313307190-95. Αριθμός τηλεομοιότυπου:2310357217.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Αρμόδιος υπάλληλος: Καφετζόπουλος Χ Αθανάσιος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-15618 342 KB
pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α 1 MB
doc ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 42 KB