ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 10

ΑΡ.ΠΡΩΤ 6728/3-5-2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση σε λειτουργία ενός νέου πεδίου αντιστάθμισης αέργου ισχύος 300 kVAr, ως επέκταση υφιστάμενου πεδίου, στον χώρο των Γενικών Πινάκων Χαμηλής Τάσης του κτιρίου 10 του Νοσοκομείου έναντι δαπάνης 7.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνιστική διαδικασία θα υλοποιηθεί την 17η Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο χώρο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου (2ο όροφος κτιρίου 6).
Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την 17η Μαΐου 2018 και ώρα 09.00 π.μ. στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αρμόδιος υπάλληλος: Ναζιρίδης Χριστόδουλος.
Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr στον ιστότοπο της Δι@ύγεια καθώς και του ΚΗΜΔΗΣ
Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών τηλ. 2313 307926
Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr
Αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf diakirixi_aergou_isxios 497 KB