ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.

Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ1/2022 Συστημικός ΕΣΗΔΗΣ : 151661 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 966.933,00- € πλέον  Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :1.091.702,10- €) Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου  Διοίκησης  Νοσοκομείου). Ημερομηνία δημοσίευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 10-01-2022 ημέρα Δευτέρα. Ημερομηνία δημοσίευσης στον Εθνικό τύπο: 12-01-2021 ημέρα Τετάρτη. Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: 17-01-2022 ημέρα Δευτέρα & ώρα 15:00 . Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22-02-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 28-02-2022  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00.

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 11 zipΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ - Αντίγραφο 1 MB
doc ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7.12.21 275 KB
pdf 13. espd-request-v2(6) 50 KB