ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΠΑ/06/2020) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την υλοποίηση του υποέργου 06 με τίτλο «Προμήθεια διαγνωστικού πνευμονολογικού εξοπλισμού»,συνολικού προϋπολογισμού 393.000,00 € με ΦΠΑ 24%, της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και κωδ. ΟΠΣ: 5069186.

Αριθμός διακήρυξης: ΕΣΠΑ/06/2020

Γλώσσα: Ελληνική

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 316.935,48 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 14-12-2021

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 17-12-2021

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 21-12-2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  26-01-2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 01-02-2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 141085, 141088, 141089, 141090, 141091, 141092, 141093 και 141094)

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
7z 36 . ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2 MB
pdf 36 . ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 795 KB
pdf 21. final_espd-request-v2(5) 66 KB