Διενέργεια ανοιχτού κοινού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Υφασμάτινων ειδών».

Αποτέλεσμα εικόνας για επίσημο εθνόσημο
To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτού κοινού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Υφασμάτινων ειδών» (CPV 39518000-6). Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής. Αριθμός διακήρυξης:Κ.Α.1.2021 Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 50.310 €  πλέον Φ.Π.Α. Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Αριθμός διαγωνισμού στο  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:140063. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 12-11-2021 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  30-11-2021 και ώρα 15:00 μ.μ. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 03-12-2021 και ώρα 11:00 π.μ. Γλώσσα: Ελληνική Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στα επιμελητήρια: 08-11-2021. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr /diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement. gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307167, 2313307184 φαξ. 2313-307023.      Αρμόδιος υπάλληλος: Καφετζόπουλος Αθανάσιος – Γκιουζέπας Λάμπρος Ε-mail:  prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.                                                                   Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ                          
ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ    ΜΑΡΙΑ