ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ /ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ “ΟΠΣ 502324 ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΜΕ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” (ΥΠΟΕΡΓΟ 03)

Αριθμός διακήρυξης: ΕΣΠΑ/ΤΠΕ/03/2020

Γλώσσα: Ελληνική

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 16.129,03 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 09-06-2021

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 10-06-2021

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 15-06-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20-07-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 26-07-2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 108121)

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι %CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%91-%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F-2-1024x190.jpg

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 32. ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 91 KB
pdf 33. ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2 MB
pdf 35. espd-request-v2_03 55 KB