Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός συστήματος Ψηφιακού βίντεο επεξεργαστή συνοδεία έξι (6) εύκαμπτων βιντεοβρογχοσκοπίων για το Βρογχοσκοπικό Τμήμα του Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός συστήματος Ψηφιακού βίντεο επεξεργαστή συνοδεία έξι (6) εύκαμπτων βιντεοβρογχοσκοπίων του Νοσοκομείου, έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης 250.000,00 € με το Φ.Π.Α. 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών: α. από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (http://www.eprocurement.gov.gr) με μοναδικό αριθμό κωδικό 21DIAB000016013 και β. από τον ιστότοπο του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (http://gpapanikolaou.gr).

Η διαβούλευση ορίζεται για χρονικό διάστημα 5 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ. Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη δημόσια διαβούλευση.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf Ανακοίνωση και ΤΠ 6 βρογχοσκόπια 4926 515 KB