Διενέργεια ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη λήψη Υπηρεσιών Διακρίβωσης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Αιματολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Αριθμός Διακήρυξης:  ΠΕ006/2020 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 14.730,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση πρωτοκολλημένου φακέλου στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος στο κτίριο της Διοίκησης του Νοσοκομείου). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 16/12/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. Γλώσσα: Ελληνική Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στα επιμελητήρια: 30/11/2020 ημέρα Δευτέρα.