ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας τακτικού ανοικτού διαγωνισμού σύμφωνα με τον Ενιαίο-Κοινό Πίνακα Προγραμματισμού Διαχειριστικού Έτους 2020 ως προς τη διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών στο πλαίσιο του σχεδιασμού στρατηγικής και του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού των Νοσοκομείων, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο οποίος περιλαμβάνει την προμήθεια «Αγγειακών Προθέσεων».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών: α. από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (http://www.eprocurement.gov.gr) Mοναδικός Κωδικός 20DIAB000012569) και β. από τον ιστότοπο του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (http://gpapanikolaou.gr).

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 08. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τ.Π. 71 KB
pdf 07. 14474 πρακτικο τεχνικων προδιαγραφων 740 KB